Avís Legal

OBJECTE

Les presents condicions generals d’ús i Política de Privadesa (en endavant, les “Condicions Generals”) regulen l’ús del lloc web www.gentdpineda.com (en endavant, el lloc web) que L’Associació de comerciants i empresaris de Pineda de Mar (des d’ara “Gentdpineda.com”), posa a disposició de les persones que accedeixin a la seva pàgina web amb la finalitat de proporcionar informació sobre productes i serveis, propis i / o de tercers col·laboradors, i facilitar-los l’accés a aquests, així com la contractació de serveis i béns per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els “Serveis”).

Gentdpineda.com, amb domicili social a c/Torres Quevedo, 16 (edifici Innova) de PIneda de Mar, Barcelona, ​​és una societat de responsabilitat limitada espanyola titular del present Lloc Web la utilització es regula mitjançant aquest document, amb NIF:. Per contactar amb Gentdpineda.com, pot utilitzar l’adreça de correu postal dalt indicada, així com l’adreça de correu electrònica [email protected].
Per la mateixa naturalesa del lloc web, així com del seu contingut i finalitat, la pràctica totalitat de la navegació que es pot dur a terme pel mateix ha de fer-se gaudint de la condició de Client, la qual s’adquireix segons els procediments recollits en aquesta. Per tant, l’esmentada condició de Client suposa l’adhesió a les condicions generals en la versió publicada en el moment en què s’accedeixi al lloc web. Gentdpineda.com es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, Gentdpineda.com recomana al Client llegir atentament cada vegada que accedeixi al Lloc Web.

En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles al públic en general, respecte a les quals Gentdpineda.com també desitja complir les seves obligacions legals, així com regular l’ús d’aquestes. En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos, pel fet d’accedir a les citades pàgines, pels termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d’aplicació.

Finalment, per la naturalesa pròpia d’aquest lloc web, és possible que es modifiquin o s’incloguin canvis en el contingut de les presents Condicions Generals. Per això, el Client, així com altres usuaris que no gaudeixin d’aquesta condició, queden obligats a accedir a les presents condicions generals cada vegada que accedeixin al lloc web, assumint que els són aplicables les condicions corresponents que es trobin vigents en el moment del seu accés.

DRETS DE PROPIETAT

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de l’exclusiva propietat d’Gentdpineda.com o de tercers, els drets sobre això ostenta legítimament Gentdpineda.com, estant per tant protegits per la legislació nacional i internacional.

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

Aquells clients que enviem al Lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen a Gentdpineda.com per la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels clients en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d’aquest lloc web s’hauran de dirigir a la següent adreça de correu electrònic: [email protected].

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Amb independència del que estableix les condicions generals de contractació relatives a la contractació de béns recollides en el present lloc web, Gentdpineda.com no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat d’aquest lloc web, els seus serveis, informació i materials. Aquests serveis, informació i materials es presenten “tal qual” i són accessibles sense garanties de cap classe.

Gentdpineda.com es reserva el dret a interrompre l’accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis que es presten a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, Gentdpineda.com no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web ni dels Serveis, per la qual cosa la utilització dels mateixos per part del Client es porta a terme pel seu propi compte i risc, sense que , en cap moment, puguin exigir responsabilitats a Gentdpineda.com en aquest sentit.

Gentdpineda.com no serà responsable en cas que existeixin interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de Gentdpineda.com, i / o deguda a una actuació dolosa o culposa del Client i / o tingui per origen causes de cas fortuït o força Major. Sense perjudici del que estableix l’article 1105 del Codi Civil, s’entendran inclosos en el concepte de Força Major, a més, i als efectes de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de Gentdpineda.com, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc i l’atac de hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que Gentdpineda.com hagi adoptat les mesures de seguretat raonables d’acord amb l’estat de la tècnica. En qualsevol cas, sigui quina sigui la causa, Gentdpineda.com no assumirà cap responsabilitat sigui per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

Gentdpineda.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del lloc web així com pels Serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats. Gentdpineda.com tractarà en la mesura del possible d’actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en la seva pàgina web que no compleixi amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això quedarà exonerada de responsabilitat per la seva no actualització o rectificació així com pels continguts i informacions abocats a aquesta. En aquest sentit, Gentdpineda.com no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels clients o col·laboradors, llevat dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una autoritat judicial o Administrativa competent.

De la mateixa manera, Gentdpineda.com exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure a la presència de virus o la presència d’altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteració en els sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en aquests.

Gentdpineda.com no es fa responsable per la utilització que el Client realitzi dels Serveis del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material d’aquest, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

El Client s’obliga a mantenir indemne a Gentdpineda.com, per qualsevol dany, perjudici, sanció, despesa (inclòs, sense limitació, honoraris d’advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que pogués patir Gentdpineda.com que guardi relació amb l’incompliment o compliment parcial o defectuós per la seva part del que estableixen aquestes condicions generals o en la legislació aplicable, i, en especial, en relació amb les seves obligacions relatives a protecció de dades de caràcter personal recollides en les presents condicions o establertes a la LOPD i normativa de desenvolupament.

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Gentdpineda.com no garanteix ni assumeix cap tipus de Responsabilitat pèls Danys i perjudicis soferts per l’accés a Serveis de TERCERS mitjançant connexions, Vincles o enllaços dels LLOCS enllaçats ni sobre l’exactitud o fiabilitat d’aquests. La funció dels Enllaços que apareixen en Gentdpineda.com és exclusivament la d’informar al Client sobre l’existència d’Altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts paper Portal. Gentdpineda.com no serà en cap cas responsable del resultat Obtingut a través d’aquests Enllaços o de les Conseqüències que es derivin de l’accés pels clients ALS MATEIXOS. Els Serveis de TERCERS són proporcionats per aquests, per la qual cosa Gentdpineda.com no olla controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la Valoració i Utilització de la informació i serveis existents als Continguts de TERCERS.

Llei aplicable i JURISDICCIÓ

Per totes els qüestions interpretatives o litigioses que poguessin plantejar-se serà d’aplicació la legislació espanyola i en cas de controvèrsia, ambdues parts acorden sotmetre, amb renúncia a QUALSEVOL Altre fur que pogués correspondre-li, a la JURISDICCIÓ dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid.

Gent de Pineda.